Gadzety z sieci - gadzetyZsieci.pl - sklep internetowy
Menu
Strona głównaRegulamin
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy Gadżety z sieci, dostępny pod adresem http://www.gadzetyzsieci.pl , prowadzony jest przez firmę 2R Company, wpisaną przez Prezydenta Miasta Inowrocławia do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Inowrocławiu. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 556-265-43-99, Regon: 340887729

§ 1 Definicje

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - oznacza firmę, z którą współpracuje sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w regulaminie, między Klientem a sprzedawcą.

§ 2 Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu, kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany. Klient po skompletowaniu całości zamówienia wskazuje sposób dostawy oraz formę płatności. Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do sprzedawcy podaje w szczególności: nazwę/symbol/wzór towaru prezentowanego na stronie internetowej sklepu oraz jego ilość. W wiadomości należy też zawrzeć informację dotyczącą wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności. Po uzyskaniu kompletnych informacji sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia. Zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §2 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

6. Czas realizacji zamówienia wynosi dwa dni robocze od chwili jego wpływu i otrzymania statusu "W trakcie realizacji". W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 18.00 jego wpływ datuje się na dzień następny. Za realizację zamówienia należy rozumieć proces trwający od wpływu zamówienia do nadania przesyłki.

7. Wszelkiego rodzaju dodatkowe napisy, imiona, dedykacje nanoszone są na produkty dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały nadesłane przez Klienta. Tym samym sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w nadsyłanych treściach. Wobec powyższego uprasza się Klienta o dokładne sprawdzenie tekstu pod każdym względem, szczególnie pod kątem poprawności gramatycznej, ortograficznej, interpunkcyjnej, obecności polskich znaków a także pisowni wielkimi i małymi literami, itp.

8. Obecność błędów na sprzedawanych produktach wynikających z sytuacji opisanych w pkt.7 § 2 nie stanowi podstawy do reklamacji towaru, a tym samym do zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży bez wskazania przyczyny, w powyżej opisanej sytuacji ma zastosowanie pkt. 12 § 7.

§ 3 Płatności

1. Ceny na stronie internetowej sklepu zamieszczone przy danym towarze nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy);

b) gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta niezwłocznie po jego wpływie).

3. W przypadku wyboru formy płatności 'przelew bankowy' Klient ma 14 dni na przelanie środków na konto sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega, że proces realizacji zamówienia zostanie rozpoczęty bezpośrednio po wpływie środków na konto nie zważając na termin wpływu zamówienia. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa wyżej, sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. Tym samym przy braku wpłaty, po 14 dniach złożone zamówienie otrzyma status "odrzucone" i nie zostanie zrealizowane.

§ 4 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych. Czas dostawy deklarowany przez przewoźników:

- Poczta Polska - planowana dostawa w ciągu 48 godzin od nadania przesyłki;

- firma kurierska - planowana dostawa w dniu następnym po nadaniu przesyłki.

Powyższe terminy dostaw są jedynie terminami deklarowanymi przez firmy przewozowe, a informacja o nich została zamieszczona w celach orientacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu doręczenia przesyłki wynikające z winny innej niż wina sprzedawcy.

4. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Termin nadania przesyłki może ulec wydłużeniu w przypadku nie wskazania przez Klienta dokładnego adresu dostawy, a w przypadku przesyłek kurierskich - przy niewskazaniu numeru telefonu odbiorcy przesyłki.

5. W dniu wysłania towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez sprzedawcę.

6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma również prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę obejmującą dostarczane towary.

8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu internetowego przez dostawcę, sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

§ 5 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną.

2. Jeżeli towar ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą na adres sprzedawcy.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres sprzedawcy.

2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3. Klient może zgłosić sprzedawcy reklamację. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@gadzetyzsieci.pl lub w formie pisemnej i przesłana na adres podany na stronie internetowej sklepu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Klienta.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej sklepu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

...jest pusty

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.